5 ဆပိုမို သက်သာစေသည်၊ သမာရိုးကျ ကုန်ကျစရိတ်များသော ကွန်ကရစ် အပွင့်ရိုက်ခြင်းစနစ် အစားထိုးခြင်းဖြစ်သည်။

weber.prim concrete သည် ပုံလောင်းကွန်ကရစ် နံရံများနှင့် ကော်လံများအတွက် အထူးကွန်ကရစ် ပလာစတာများသုံးရန်မလိုသော ဆွဲအားဖြည့်အောက်ခံသုတ်ဆေးရည် ဖြစ်သည်။

weber_prim.jpg

weber.prim concrete, bonding improving primer for pre-cast and cast in-situ concrete walls and columns without using specific concrete plaster.