အချက်အလက်ရယူရန်ဌာနမှ ကြိုဆိုပါသည်

Select the type of document you are looking for, then use the criteria available in the left column in order to specify your request. You will be able to download document(s), bookmark them or send them by e-mail!

သင်ရှာဖွေလိုသော စာရွက်စာတမ်းအမျိုးအစား

ထုတ်ကုန်များနှင့် ၄င်းတို့အားအသုံးပြုပုံဆိုင်ရာ စာရွက်စာတမ်းများ

ထုတ်ကုန်များ၏ အချက်အလက်များ၊ ထောက်ခံချက်များ၊ ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းကြောင်း ထောက်ခံချက်များကို ရှာဖွေပါ

လက်ကမ်းစာစောင်များ

သင်၏လုပ်ငန်းခွင်နှင့် ကိုက်ညီသော ကျွနု်ပ်တို့၏ တီထွင်မှုများ အသုံးပြုပုံများ၏ စာရွက်စာတမ်းများကို ရှာဖွေပါ။

ထောက်ခံချက်များ စံသတ်မှတ်ချက်များ

စီမံကိန်းများကြီးတွင် အလုပ်လုပ်နေပါသလား? သင်လိုချင်သော ထောက်ခံချက်များ စံသတ်မှတ်ချက်များနျှင့်ပက်သတ်သော စာရွက်စာတမ်းများကို ရှာဖွေပါ