weberseal silicone NC

weberseal silicone NC

ထုပ်ပိုးမှုပုံစံ

  • 280 ml

အိမ္အတြင္းအျပင္ ဧရိယာႏွစ္မ်ိဳးသံုးသဘာ၀ကုန္ၾကမး္ပစၥည္းမွ ထုတ္လုပ္ထားေသာ စီးလ္လန္႔ေကာ္ အမ်ိဳးအစားတခုျဖစ္သည္။

အရောင်များ