ရမ် အန်ဘမ့်မန့် ဘယ်လ်ဘီးဒါး, တောင်လန်ဒန်မြို့

ထုထည် ၃၇၅၀ ကုဗမီတာ ရှိ Leca® LWA  ရေလုံတာတမံဆည်ဆောက်လုပ်ရာတွင်  အသုံးပြုခဲ့ပါသည်။

Leca® LWA ကို သဘာဝကျောက်တုံးကျောက်များနှင့် စနစ်တကျ ရောစပ်ပြီး ပြုပြင်တိုးချဲသည်။

This amount of Leca® LWA would equate to almost 315 loads of traditional hardcore fill, the transportation of which would have had substantial environmental impact and expense. Application of the free-draining material at Belvedere was quickly and easily tracked into position by a dozer in 1m compaction layers, with only 3-4 passes of the vehicle.  This achieved a considerably faster build process, in comparison to traditional infill materials, with the inherent labour cost savings. Elsewhere on this busy site Leca® LWA was used to ensure that the roadways and hardstanding areas could withstand the heavy surface loadings of fully laden trucks moving around the site. Ground investigations found that, in many areas, the subsoil was a soft, organic, silty material, unsuitable for road formation. A sub-formation layer of Leca® LWA has been provided after excavation of the poor quality subsoil. The stability of the Leca® LWA once placed and compacted, reduces the risk of future settlement of the roadway surfaces. Delivery of the material was expedited quickly and accurately by the use of ‘walking-floor’ bulk trailers. Gareth Doran, section engineer, Costain Limited, said: “The ground on site is  very poor and the benefits of Leca® LWA, being lightweight, high volume and very easy to handle, have really helped us press on with the ramp embankment. The additional locations where we have used the product on this site include roadways and loading bays.”

  • Link to contacts page