ထုတ်ကုန်သစ်: weber.tec non-shrink grout+

ကျုံ့ဆန့်မှူ မရှိသော အသင့်သုံးမော်တာ - ကွန်ကရစ် အနာအဆာများပြင်ဆင်ခြင်း -တိုင်များ ကျောက်ထုတ်များ ကြိုတင်သွန်းလောင်းသောကွန်ကရစ်နံရံများတွင်ဖြစ်တတ်သောအခေါင်းပေါက််များ တွင်အသုံးပြုရန် အထူးစီမံထုတ်လုပ်ထားပါသည်။

cement grouting