ဥေရာပ အေကာင္းဆံုး လုပ္ငန္းရွင္ဆု (Top Employer Europe), ေျမာက္အေမရိက အေကာင္းဆံုးလုပ္ငန္းရွင္ဆု (Top Employer North America), ႏွင့္ အာရွ-ပစိဖိတ္ အေကာင္းဆံုး လုပ္ငန္းရွင္ဆု (Top Employer Asia-Pacific)

For the second year in a row, Saint-Gobain has been certified Top Employer Global. It is one of 10 companies worldwide to have received this certification label. Saint-Gobain stood out, in particular, for the attention it pays to talent management and skills development. This year, 28 countries in which Saint-Gobain operates were labeled, seven more than in 2016. As in 2016, the Group was once again certified “Top Employer Europe”, “Top Employer North America” and “Top Employer Asia-Pacific”. 

The Top Employers Institute, an independent organization based in the Netherlands, awards the Top Employer Global label to companies that it has certified in at least 20 countries and on several continents. Six hundred working condition practices and indicators have been audited for each of the 28 countries certified, namely: Australia, Austria, Belgium, Brazil, Canada, China, Colombia, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Ireland, Italy, Japan, Malaysia, Mexico, Netherlands, Poland, Romania, South Africa, South Korea, Spain, Sweden, Thailand, United Kingdom and United States.

“The Top Employer Global certification is great recognition of our human resources policy. It stimulates and unites all our managers who value the importance of continuing to develop the Saint-Gobain employer brand,” said Claire Pedini, Senior Vice President in charge of Human Resources, Saint-Gobain.