ရေစုပ်နှုန်းပေါ်မူတည်၍ ကြွေပြားများ ကွဲပြားခြားခြင်း။

အဖြစ်များသော ပြဿနာများနှင့် မေးခွန်းများ

1. ရေစုပ်နှုန်းမြင့်မားသော ကြွေပြား

ရွ့ံစေး ကြွေပြားကဲ့သို့သော ရေစုပ်ယူနိုင်မှုတန်ဖိုး 3% ထက်ပိုသောကြွေပြားများ

2. ရေစုပ်ယူ နိုင်မှုနည်းပါးသော ကြွေပြားများ

ရေစုပ်မှုနိုင်မှုတန်ဖိုး 0.5 - 3 % ကြားရှိသော ကြွေပြား ဥပမာ ဟိုမိုဂျီးနီယက်စ် ကြွေပြား၊ ဂရန်နိုက် ကြွေပြား

3. ရေစုပ်နှုန်း လုံးဝမရှိသော ကြွေပြား

ရေစုပ်နှုန်းတန်ဖိုး 0.5 % ထက်နည်းသော ကြွေပြားများ ဥပမာ - ရှေးရိုးဆန် ကြွေပြား၊ ဖန်မိုးဆိတ် ကြွေပြားများ၊ ကော်စေ့ ကြွေပြားများ

Solution main 1

 • Water absorption of large tiles: such as granites and marbles, depends on their sources of production. Special-grade tile adhesive designing for large-size tiles should be used for tiling even they have high water absorption.

 • Traditional mortar or standard-grade adhesive is not recommended for fixing low-absorbent and non-absorbent tiles because of the less porosities, which can be the cause of dislodged tiles.

 • Specific adhesive with additives providing flexibility and good bonding properties should be used when tiling low-absorbent and non-absorbent tiles.

Choose tile adhesive according to application and type of tile

1.FOR ABSORBENT TILE SUCH AS CERAMIC TILE, CLAY TILE

weber.tai vis

 • for absorbent tile and ceramic tile

weber.tai cem

 • for absorbent tile and ceramic tile with long open time  

weber.tai fix

 • for internal and external tiling of all types and sizes  

2.FOR LOW-ABSORBENT OR NON-ABSORBENT TILE

weber.tai gres 

 • fixing low-porous and non-porous tile.
 • for tiling in swimming pool.
 • for fixing on existing tile without removing the tile.

weber.tai 2-in-1

 • 2-in-1 which can be used for tiling and to prevent water.
 • Ideal for tile-it-yourself in wet areas of your house.
 • Suitable for any kinds and sizes of tiles.
 • Applicable on cement-based substrate and tile-on-tile application

weber.tai maxx

 • Budget saving –being able to lay tiles on 35% more area than normal tile adhesive
 • Working environment friendly due to its dustless property
 • Sitable to lay tile in swimming pool, to use with porcelain tile, granite, and natural stone and suitable for tile-on-tile application
 • Transportation cost saving from being light-weight   

3.FOR TILING OF ALL TYPES AND SIZES OF TILES IN HEAVY-TRAFFIC AREAS OR ON EXTERNAL WALLS WHERE FLEXIBILITY IS EXPECTED

weber.tai flex

 • fixing tile onto heavy-traffic areas or the areas subjected to vibration.  Ideal for tiling on exterior walls.
 • fixing tile on existing-tile substrate without removing any tile.
 • fixing tile after primer when on wooden substrate and fiber-cement board.    

4.FOR INTERIOR WALL TILING ON SPECIFIC SUBSTRATE SUCH AS WOOD, EXISTING TILE

weber.fix pro

 • Fixing tile and mosaic on interior wall for GENERAL USE e.g.kitchen, living room
 • Can be used on cement-based substrate and specific substrate; e.g. wood, cement-fiber board, light-weight concrete, and existing tile.  

weber.fix plus  

 • Fixing tile and mosaic on interior wall ,ideally for HUMID AREA e.g. bathroom
 • Can be used on cement-based substrate and specific substrate; e.g. plaster board, wood, cement-fiber board, light-weight concrete, and existing tile.        

5.FOR TILING ON PLASTICS OR METALS

weber.color poxy

 • Can be both adhesive and grout.
 • Excellent performance allow excellence bonding comparing with all tile adhesive
 • Ideal for tiling onto the area where chemical and acidic resistant properties are required e.g. dairy, food industry, hospital, etc.